KONCEPCJA  PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 w ŁOMŻY

Nadrzędnym celem szkoły jest wspomaganie rozwoju ucznia w oparciu o wartośœci moralne i etyczne jako przygotowanie do życia w otaczającym go śœwiecie.

Misja szkoły, której motto brzmi: „ Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem, powstaje wielkoœć człowieka”- /St. Wyszyński/, będzie szkołą opartą na zasadzie partnerstwa, przyźjaŸni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców w kształtowaniu jej jako lidera w przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów edukacji oraz przyszłego życia.

Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia;
 • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętnośœci na miarę ich możliwośœci intelektualnych;
 • uœświadomieniu potrzeby i znaczenia wiedzy w życiu człowieka jako procesu trwającego przez całe życie;
 • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.

Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez:

 • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji;
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku;
 • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej;
 • poznawanie zasad życia społecznego;
 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialnośœci za śœrodowisko przyrodnicze.

Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska służąca sobie wzajemnie radą, życzliwa wobec siebie i uczniów, twórcza w poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych, będzie stanowiła podstawę działań naszej szkoły.

Działamy po to, aby:

 • nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się œwiecie XXI wieku;
 • ich rodzice darzyli nas zaufaniem;
 • pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;
 • szkoła cieszyła się uznaniem w œśrodowisku.

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakoœść nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwoœści, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć wspierających uczenie.

Pracę wychowawczą opieramy na wartoœściach zaakceptowanych przez œśrodowisko szkoły oraz promocji zdrowego stylu życia i traktowania życia człowieka jako najwyższej wartośœci.

Załącznikiem do koncepcji pracy naszej szkoły jest opracowywany w każdym roku szkolnym Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży.