Projekt ,,Rozwijamy umiejętnoœści uczniów klas I-III”

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

     Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej realizowane są w SP. nr 9 w Łomży w ramach projektu rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III. W zajęciach uczestniczy 23 uczniów. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności interpersonalnych służących wzmacnianiu poczucia własnej wartości i budowaniu pozytywnych relacji z innymi, a tym samym poprawę ogólnego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Zajęcia mają charakter spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane metody pracy. Polegają one na tworzeniu sytuacji uczących, które jednocześnie pełnią funkcję korygującą.

Zarówno cały cykl spotkań, jak i każde z osobna tworzą pewną dynamiczną całość, na którą składają się określone etapy pracy z grupą. Pierwszy etap to okres powstawania grupy. Służy on poznaniu się uczestników spotkań, wspólnemu określeniu celów, norm i reguł grupowych, budowaniu atmosfery opartej na poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Kolejny etap to etap właściwej pracy z grupą polegający na realizacji zaplanowanych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, stanowiących istotę zajęć. Jest to czas pracy nad konkretnym problemem, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętnoœci. Natomiast  ostatni etap pracy z grupą jest przygotowaniem do zakończenia jej funkcjonowania. To przede wszystkim wzmacnianie pozytywnych uczuć, podsumowanie nabytych umiejętności oraz udzielanie informacji zwrotnych.

Cele, tematyka, metody i formy zostały dobrane odpowiednio do przyczyn i przejawów zaburzeń wykazywanych przez uczniów.

Zajęcia-socjoterapeutyczne-i-psychoedukacyjne-1


Prowadząca Małgorzata Dąbrowska

 
Specjalistyczne zajęcia logopedyczne

Zajęcia realizowane w ramach projektu ,,Rozwijamy umiejętnoœci uczniów klas I-III odbywają się w 8 grupach z udziałem klas I-III. (jeden raz w tygodniu dla każdej z grup). 

Głównym celem zajęć jest likwidacja wad artykulacyjnych i zaburzeń mowy; wykształcenie mowy poprawnej pod względem fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym; rozwijanie słownictwa i umiejętności czytania. Wykorzystując metody usprawniania logopedycznego uczniowie wykonują różnorodne ćwiczenia przyczyniające się do osiągnięcia sprawności językowej. Cykl ćwiczeń prowadzonych systematycznie w trakcie zajęć urozmaicają ciekawe zabawy edukacyjne. Dobór materiału do ćwiczeń dostosowany jest do potrzeb i możliwości każdego dziecka.  

Specjalistyczne-zajęcia-logopedyczne1

Prowadząca Cecylia Pawczyńska

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z języka angielskiego

    Na zajęcia  uczęszczają dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na każdym poziomie. Uczniowie poznają symbolikę Wielkiej Brytanii, legendy oraz historię Rodziny Królewskiej. Nowe Słownictwo i zwroty opanowują na podstawie wierszyków, ilustracji i bogatego zestawu pomocy dydaktycznych.

      Na zakończenie każdego działu i podsumowanie zdobytych umiejętności i wiadomości uczniowie wykonują tematyczne projekty. Poprzez systematyczne uczęszczanie na zajęcia uczniowie poszerzają swoją wiedzę z języka angielskiego.
Prowadząca Marta Wyrwas

Zajęcia-rozwijające-zainteresowania-uczniów-uzdolnionych-z-języka-angielskiego
      

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

         Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Stosowane na zajęciach metody aktywizują uczniów do poszerzania wiedzy, podejmowania różnorodnych działań prowadzących do uzyskania wiedzy na wyższym poziomie trudności. Zajęcia te dają naszym uczniom możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań, zachęcają do podejmowania różnorodnych działań. Wdrażają też do logicznego myœlenia i samodzielności.

Treści tych zajęć dostosowane są do wieku , możliwści, potrzeb i zainteresowań uczniów. Poszerzanie ich ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień i postaw twórczych. Na zajęciach wykorzystywane są metody aktywizujące, problemowe, gry dydaktyczne i multimedialne, ćwiczeniowe oraz integracyjne w pracy z grupą. Zajęcia wyposażają dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, którą wykorzystają na zajęciach lekcyjnych, konkursach, wykształcają u dziecka pozytywne nastawienie do nauki i podejmowanych zadań, dają wiarę we własne możliwości. Spotkania prowadzone są w pięciu grupach. Łącznie uczestniczy w nich 40 osób.

Rozwijamy-umiejętnoci-uczniów-klas-I-III

Bożena Nowak

         Zajęcia  w ramach projektu ,,Rozwijamy umiejętnoœci uczniów klas I-III prowadzone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

       W 3 grupach 8 osobowych dziewcząt i chłopców  w klasie pierwszej oraz w 1 grupie 8 osobowej dziewcząt i chłopców w klasie drugiej.  Praca przebiega zgodnie z harmonogramem. Na zajęcia uczniowie uczęszczają systematycznie. Chętnie wykonują różne zadania. Otrzymane pomoce naukowe w postaci książek, przyborów szkolnych, materiałów biurowych i gier dydaktycznych uatrakcyjniają prowadzone zajęcia. Uczestnicy chętnie i efektywnie przyswajają przekazywane wiadomości.

Dużym powodzeniem cieszyły się różnorodne środki dydaktyczne  między innymi PUSy, piramida ortograficzna. Jest to wspaniała zabawa połączona z nauką. Rozwija ona u uczniów zdolność do myœlenia, zapamiętywania, uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację  i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w nauce. Zawarty materiał ćwiczeniowy pozwala utrwalić poznane zagadnienia ortograficzne i gramatyczne. Chętna i aktywna postawa uczniów w czasie zajęć potwierdza ich atrakcyjność.

Zajęcia--w-ramach-projektu
Zajęcia--w-ramach-projektu2

 
                                         Ewa Białucha  


Zajęcia  w ramach projektu ,,Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III prowadzone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania odbywają się w grupach 8 osobowych złożonych z dziewcząt i chłopców z klas I, II i III po dwie grupy w każdym poziomie. Mają one na celu poprawienie umiejętności czytania i pisania, które niezbędne są w codziennej nauce. W czasie zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę.

Poznają tajniki ortografii i doskonalą technikę czytania. Uczniowie podczas spotkań korzystają z ćwiczeń zawartych w ciekawych podręcznikach Słówka Haliny Jędras. Zakupione wykorzystywane w nauce pomoce zwłaszcza gry dydaktyczne sprawiają, że uczniowie nie nudzą się, uczą się bawiąc, współpracują i rywalizują. PUSy pozwalają na samodzielne wykonywanie, sprawdzanie i poprawę dostrzeżonych błędów. Dzieci lubią zestawy klocków Knox czy zabawy z chustami animacyjnymi. Aby usprawniać motorykę ręki uczniowie kolorowali mandale, wykonywali orgiami z kółek oraz korzystali z zestawów szablonów. Dzieci chętnie i systematycznie uczęszczają na zajęcia.

Rozwijamy-umiejętności-uczniów-klas-I-III-prowadzone-są-dla-dzieci-ze-specyficznymi-trudnościami2