Zajęcia rekreacyjno sportowe

Grupa uczniów klas III i IV spotykała się w środowe popołudnia na zajęciach „Rekreacyjny bakcylek”. Najpierw przeprowadzono testy sprawnościowe i ustalono sposób działań pozwalający poprawić wyniki. W tym celu na kolejnych spotkaniach uczniowie wytrwale trenowali. Dużym urozmaiceniem były nowe, kolorowe przybory sportowe, a zestawy gimnastyczne stwarzały możliwość wymyślania ciekawych konkurencji. Uczestnicy zajęć bardzo chcieli poprawić swoją kondycję i dlatego samodzielnie wykonywali różne zadania sportowe przez kolejne tygodnie.

Dzieci poznały też zasady różnych gier i zabaw, wspólnie bawiły się. Pod koniec każdych zajęć był czas na relaks przy muzyce i budowanie w wyobraźni własnych celów. Pozytywne nastawienie i systematyczne treningi przełożyły się na małe i duże sukcesy. Testy końcowe pokazały, że każdy uczestnik zajęć poprawił swoje wyjściowe wyniki i może powiedzieć o sobie: jestem sprawniejszy. Mamy nadzieję, że udało nam się zaszczepić bakcylka sportowego wœród naszych uczniów.                                                                                                                   

Zajęcia-rekreacyjno-sportowe-1 Zajęcia-rekreacyjno-sportowe2                                                                                                      Prowadzący: Małgorzata Glińska
________________________________________

Zajęcia rozwijające adaptacyjne Radosny Pierwszak

Odbywały się w okresie od października 2010 do stycznia 2011roku w 15 osobowej grupie uczniów klas pierwszych. Miały one na celu budowanie właściwego systemu wartoœci i pozytywnego obrazu siebie, kształtowanie umiejętności porozumiewania się w grupie, uczyły rozwiązywania problemów i dostrzegania własnych sukcesów.

    Prowadzone były przede wszystkim metodami aktywnymi (burza mózgów, technika niedokończonych zdań, metaplan, drama, pajęczynka) z zastosowaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, zabaw integracyjnych i interakcyjnych oraz różnych technik plastycznych.  

        Dodatkową atrakcją było wyjœcie do Sali Zabaw Urwisek. Efektem spotkań grupy jest kronika zajęć, w której zgromadzone są prace plastyczne uczestników i zdjęcia oraz nowe znajomości wśród pierwszoklasistów.

Radosny-Pierwszak1 Radosny-Pierwszak2

 

 
                                                                                          Prowadzący: Małgorzata Glińska
________________________________________

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego


W klasach IV brało udział 14 chłopców  i 6 dziewczynek.  Poznawaliśmy tajniki gramatyki, ortografii i zasady pisania wypowiedzi takich jak list czy opowiadanie. Wykorzystywaliśmy  różnorodne środki dydaktyczne. Zestawy PUS pozwalały  samodzielnie wykonać zadania z zakresu nauki o języku i dokonać samokontroli oraz poprawy dostrzeżonych błędów. Domino obrazkowo - wyrazowe uczyło logicznego myœlenia i kształtowało  spostrzegawczość.

Ciekawe, barwne, atrakcyjne książki z serii Ortograffiti doskonaliły wiedzę i umiejętności z zakresu pisowni wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi, rozwijały zasób czynnego słownictwa kształtowały czytanie i estetykę pisma.

Zajęcia-dydaktyczno-wyrównawcze-z-języka-polskiego1 Zajęcia-dydaktyczno-wyrównawcze-z-języka-polskiego2

 

Prowadzący: Anna Greloch
Wywiad z uczestnikami zajęć

CO NAJBARDZIEJ LUBIŁEŒ ROBIĆ NA ZAJĘCIACH ?

Kasia : Uzupełniać ćwiczenia i rysować
Ola: Kolorować i wypełniać różne testy z trudnościami ortograficznymi.
Lovda: Pisać w zeszycie, układać piramidę ortograficzną.
Weronika : Czytać i pisać, wycinać elementy, układać puzzle.
Marcin: Ja lubiłem rozwiązywać krzyżówki, rebusy, odczytywać hasła z łamigłówek.
Sebastian: Mnie najbardziej cieszyła praca podręcznikiem Ortograffiti, ale także układanki, na przykład domino.
Artur: A ja lubiłem współzawodnictwo podczas pracy w grupach, bardzo się starałem, byśmy byli pierwsi, ale nie zawsze się udawało.

CO CHCIAŁBYŒ ZMIENIĆ, BY ZAJĘCIA BYŁY CIEKAWSZE?

Ola: Ja zorganizowałabym takie zajęcia, byœmy mogli pojechać na kilkudniową wycieczkę, tam byœmy się bawili, ale i uczyli.
Sebastian: Więcej wycieczek to jest to !!! Nie w szkole.
Marcin: Nasze zajęcia mogłyby się odbywać na świeżym powietrzu, gdyby była ładna pogoda.

CO DAŁO CI UCZESTNICTWO W PROJEKCIE MĄDRA GŁÓWKA?

Weronika: Poprawiłam się z ortografii.
Ola: Więcej umiem, chętniej się wypowiadam na lekcjach języka polskiego, mam teraz lepsze oceny.
Kasia: Lepiej piszę dyktanda.
Patryk: Dostaję lepsze oceny z matematyki.
Rafał: Poprawiłem się z ortografii. Pewniej czuję się podczas ustnych odpowiedzi.
Artur: Utrwaliłem tabliczkę mnożenia, w ogóle lepiej mi idzie  w  szkole.
________________________________________

Zajęcia zintegrowane wyrównawcze w klasach pierwszych

Odbywały się w dwóch grupach 6-osobowych chłopców i jednej 8-osobowej grupie dziewcząt. Zakładały  realizację treści służących opanowaniu kompetencji kluczowych, takich jak: czytanie, pisanie, rozumienie, liczenie, rozwiązywanie problemów, które warunkują dalszą naukę dziecka. Na zajęciach łączyliśmy naukę z zabawą, wykorzystując bogaty zestaw pomocy (gry planszowe i zabawy dydaktyczne, PUS-y, puzzle, zeszyty ćwiczeń).

Ciekawe, dostosowane do możliwości dziecka zestawy ćwiczeń zachęcały do aktywnoœci  i wypowiedzi na bliskie tematy i sprzyjały doskonaleniu wiadomości i umiejętności. Liczne, atrakcyjne zabawy integracyjne i interakcyjne urozmaicały zajęcia i wprowadzały  miłą, przyjazną  atmosferę.

Zajęcia zintegrowane wyrównawcze w klasach pierwszych 1 Zajęcia zintegrowane wyrównawcze w klasach pierwszych 2

 

Prowadzący: Bożena Gronostajska
________________________________________

Zajęcia zintegrowane wyrównawcze w klasie drugiej dla 1 grupy dziewcząt i 2 grup chłopców

Odbywały się zgodnie z harmonogramem. Na zajęcia uczniowie uczęszczali systematycznie. Chętnie wykonywali różne zadania. Otrzymane pomoce naukowe w postaci książek, przyborów szkolnych, materiałów biurowych i gier dydaktycznych uatrakcyjniły prowadzone zajęcia. Uczestnicy chętnie  i efektywnie przyswajali przekazywane wiadomości. Dużym powodzeniem cieszyły się różnorodne środki dydaktyczne, między innymi PUS - y i piramida ortograficzna. Jest to wspaniała zabawa połączona z nauką. Rozwija ona u uczniów zdolność do myślenia, zapamiętywania, uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w nauce. Zawarty materiał ćwiczeniowy pozwolił utrwalić poznane zagadnienia ortograficzne i gramatyczne oraz matematyczne. Chętna i aktywna postawa uczniów  w czasie zajęć potwierdziła ich atrakcyjność.
Prowadzący: Ewa Białucha


Zajęcia zintegrowane wyrównawcze w klasach trzecich

z udziałem 8 dziewczynek  odbywały się raz w tygodniu przy użyciu różnorodnych środków dydaktycznych, które wspomagały naukę z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. Podczas zajęć uczennice pracowały na bazie książek zakupionych   ze środków EFS oraz kart pracy przygotowanych przez nauczyciela.

Zdjęcie wykonano podczas realizacji tematu: ćwiczenia w pisowni wyrazów z rz. Uczennice uzupełniały karty z ćwiczeniami, które ułatwiały to zadanie. Ćwiczenia te zaciekawiły, pobudziły aktywność dziewcząt. Doskonałą pomocą w utrwaleniu zasad ortograficznych okazała się piramida ortograficzna. Ukierunkowała ona uwagę na prawidłowy zapis ortogramów oraz wzbogaciła ich słownictwo. Zabawowa forma zadań pobudza twórcze myślenie i wyobraźnię.

Zajęcia zintegrowane wyrównawcze 1 Zajęcia zintegrowane wyrównawcze 2                                                                                              Prowadzący Katarzyna Tramp
________________________________________

Zajęcia zintegrowane wyrównawcze w klasach trzecich

Odbywały się w 2 grupach 6-osobowych chłopców. Miały na celu poprawienie wyników nauczania w zakresie kompetencji kluczowych [czytanie, pisanie, liczenie , rozwiązywanie problemów] ,które niezbędne są w codziennej nauce. W czasie zajęć prowadzonych metodami aktywnymi, takimi jak: burza mózgów, metaplan ,drama ,technika niedokończonych zdań uczniowie łatwiej przyswajali wiedzę.

Jedno z takich spotkań przeprowadzonych metodą zabawową, która ponownie zainteresowała dzieci, była edukacja, matematyczna, w czasie której dodawali i odejmowali  w zakresie 100. Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, uczniowie bawili się w pocztę. Liderem grupy  był listonosz, który rozdawał listy z poszczególnymi zadaniami matematycznymi Wiele radości sprawiło dzieciom prawidłowe rozwiązanie kart  pracy, z których mogły odczytać hasło, np. Potrafię liczyć. Nagradzane były kolorowymi bombkami z uśmiechem, które wieszały na wcześniej przygotowanej choince.

Uczeń po otrzymaniu największej ilości bombek zostawał Mikołajem i rozdawał prezenty w postaci kolorowanek z działaniami matematycznymi. Zajęcia zakończono pożegnalną piosenką. W czasie cyklu spotkań poprawiły się relacje między dziećmi. Nauczyły się współpracy w grupie i przestrzegania zasad. Uwierzyły także we własne możliwości.

Zajęcia-wyrównawcze1 Zajęcia-wyrównawcze-2                                                                                       Prowadzący Halina Domaszewska
________________________________________

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki

Uczęszczało 20 uczniów klas czwartych. Uczniowie podczas godzinnego spotkania rozwiązywali różne zadania, rysowali kredkami bądź mazakami tworząc matematyczne, kolorowe rozwiązania. Oprócz tego mieli do dyspozycji ćwiczenia, w których poprzez zabawę  doskonalili swoje umiejętności związane z liczeniem i myśleniem. Niemal na wszystkich zajęciach do pracy została wykorzystana tablica interaktywna. Zastosowanie tablicy do rozwiązywania zadań spowodowało większe zainteresowanie i bardziej aktywny udział uczniów  w zajęciach.

Dzięki właściwościom tablicy uczniowie mogli sprawnie wykonywać obliczenia i porównywać wyniki z tymi otrzymanymi w zeszytach ćwiczeń. Program, który został przygotowany opierał się na matematycznej wycieczce po kontynentach. Odwiedziliśmy Ameryką Południową, Azję, Australię  i Europę. Poznaliśmy miasta i ważne informacje z nimi związane. Podczas tej matematycznej podróży uczniowie udoskonalali umiejętności w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb naturalnych.

wyrównawcze-z-matematyki1 wyrównawcze-z-matematyki2                                                                                    Prowadzący: Tomasz Chojnowski
________________________________________

Zajęcia komputerowe

Rozwijające technologię informacyjną uczęszczali uczniowie z kl. III  i IV w grupie 10 osobowej dziewcząt i chłopców. Uczniowie zdobywali wiedzę połączoną z praktyką korzystając z podręczników i kart pracy przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego. Atrakcyjność i różnorodność prowadzonych zajęć sprzyjała efektywnoœci pracy uczniów:

ü      w poznawaniu programów do pisania,
ü      rysowania na komputerowej kartce
ü      rekreacji z komputerem
ü      znajomoœci podstawowych pojęć z technologii informacyjnej.

Uczniowie poprzez Internet poznawali ciekawe portale czerpiąc potrzebne na zajęcia wiadomości.
Opanowali w stopniu podstawowym zasady zapisywania informacji na nośnikach danych.

Zajęcia-komputerowe1 Zajęcia-komputerowe2

Prowadzący: Grażyna Nowicka
________________________________________

Na zajęciach z technologii informacyjnej

Uczniowie z klas I-II korzystali z zestawów komputerowych wykonując: ciekawe ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela, zadania z płyty CD dostarczonej razem z podręcznikiem Informatyka Europejczyka oraz rozwiązując łamigłówki, krzyżówki, kolorując ilustracje i bawiąc się w gry edukacyjne  w Internecie. Aby uatrakcyjnić zajęcia  nauczyciel przygotowywał zadania i ćwiczenia dla uczniów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, która mobilizowała uczniów  do intensywnej pracy.

                                                                                Prowadzący: Grażyna Dardzińska
________________________________________

Grupa 15 uczniów klas II brała udział w zajęciach pozalekcyjnych MOJA WIELKA OSOBOWOŚĆ W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE.

Tematyka zajęć była bardzo urozmaicona. Poznaliśmy ciekawe tradycje - lepiliśmy nowe latko i byśki. Uczestnicy nie tylko zobaczyli, ale przebierali się w kurpiowskie stroje ludowe. Pod okiem twórcy ludowego pani Czesławy Kaczyńskiej - uczyliœmy się wycinać z kolorowego papieru kurpiowskie gwiazdy i leluje. Byliœmy też na kilku wycieczkach. W nowo otwartym Muzeum Północno- Mazowieckim obejrzeliœmy ciekawą wystawę Cudeńka z papieru. Odwiedziliśmy salonik poświęcony znanej łomżyniance - Hance Bielickiej. Słuchaliœmy popisów scenicznych  i oglądaliśmy podarowane przez artystkę pamiątki.

    Dowiedzieliśmy się o bohaterstwie naszych rodaków  i dlatego odwiedziliśmy pomnik powstańców z 1863 roku, który znajduje się przy Szosie Zambrowskiej.

       Miłośnicy prac plastycznych mogli wykazać się przy składaniu i ozdabianiu ozdoby świątecznej - koszyczka oraz użyć wyobraźni do wykonania pracy  na konkurs plastyczny. Atrakcyjnie spędziliśmy czas poznając tajniki mini golfa.  
Wielu spośród nas odkryło w sobie talent i zamiłowanie do tego sportu. Zajęcia rozwijały różnorodne zainteresowania drugoklasistów. Prowadzący starał się, aby dzieci miały świadomość własnej osobowości, wzmocniły samoocenę, poczuły więź z małą ojczyzną i aspirowały do różnych aktywności.
Prowadzący: Małgorzata Glińska
________________________________________

Zajęcia „Młodzi artyści prezentują”

Realizowane były w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 . Brali w nich udział uczniowie klas III i IV. Spotkania odbywały się w czwartki  w sali 16 (galeria), w świetlicy bądź na świeżym powietrzu. Na początku pracowaliœmy nad zintegrowaniem całej grupy, bawiliśmy się przy tym świetnie. Na kolejnych zajęciach oprócz zabawy ćwiczyliśmy języki, by poprawić dykcję. Uczyliśmy się ruchów scenicznych, wczuwaliśmy się w różne role. Następnie przyszedł czas na wizerunek. W tym celu malowaliśmy swoje twarze specjalnymi kredkami. Jeśli chodzi o stroje zupełnie zrezygnowaliœmy z nich, ponieważ chodziło nam bardziej o stworzenie postaci wyrazem ciała i mimiką. Na zajęciach przygotowaliœmy dekorację oraz muzykę, jaka była nam potrzebna. Przyszedł czas na finał. Każdy z nas mógł zaprosić dwie osoby na przedstawienie. Frekwencja była znakomita. Wystawiliśmy „Kopciuszka, który został nagrodzony gromkimi brawami, a na pamiątkę mamy film i zdjęcia.

Prowadzący: Małgorzata Szlendak