Nabór na kadrę projektu Mądra Główka realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie (realizacja zajęć dydaktycznych w okresie 1.10.2010 – 31.05.2011 w terminach ustalonych z zamawiającym)

Wymagania niezbędne:

W konkursie ubiegać się mogą osoby spełniające następujące kryteria: Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe odpowiadające prowadzonemu przedmiotowi, posiadają 2 letni staż pracy.
Wymagania dodatkowe: Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; komunikatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań:

Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wynikami konkursu w ilości godzin ustalonych z Zamawiającym.

Wymagane dokumenty: CV

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w biurze projektu –sekretariat lub na adres:

Szkoła Podstawowa NR9 w Łomży

ul. Ks. Anny 18

18-400 Łomża

z dopiskiem: projekt EFS

w terminie do dnia 17 września 2010 roku (data wpłynięcia dokumentów)
- Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
- Lista kandydatów oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej NR9 w Łomży

- Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Kontakt:

Szkoła Podstawowa NR 9 w Łomży

ul. Ks. Anny 18

18-400 Łomża

Tel: 86/2188246 


 

Łomża dnia. 02.09.2010r

Nabór na pedagoga do projektu Mądra Główka realizowanego jest przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ˇ         Forma zatrudnienia: umowa zlecenie /brutto+ ZUS/

    - Czas trwania zatrudnienia : 80 godzin /średnio 1 godzina na uczestnika zajęć/ 10 godzin miesięcznie przez okres od 1. X 2010 do 31.05.2011

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

• komunikatywność, odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

konsultacje indywidualne z uczestnikami , praca w komisji rekrutacyjnej, prowadzenie dokumentacji , współpraca z wychowawcami i prowadzącymi zajęcia w projekcie.

Wymagane dokumenty:  CV

- Termin składania ofert do 17.09.2010 roku- biuro projektu/sekretariat/ lub na adres:

Szkoła Podstawowa NR9 w Łomży

ul. Ks. Anny 18

18-400 Łomża

z dopiskiem: projekt EFS

- Lista kandydatów oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej NR9 w Łomży

- Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

- Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).


 

Łomża, dn.14 09.2010

Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży działając na podstawie art. 4

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  zakup szaf/regałów/ do przechowywania dokumentacji i zakupionych  materiałów i pomocy dydaktycznych do projektu Mądra Główka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

1. Szybkoœci realizacji zamówienia,

2. Możliwoœci bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży do dnia 16.09.2010 do godz. 15.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o

finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu. 

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1. Najniższa cena

2. Jakość

3. Szybkość realizacji zamówienia

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

Łomża, ul.Ks.Anny18

Fax86/218 61 45

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Projekt Mądra Główka realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załącznik.

Szczegółowy zakres zamówienia - długopisy, notesy, plakaty, nalepki,

l/p

Oferta/produkt

Liczba sztuk

Cena brutto

Uwagi

1

Długopisy metalowe z nadrukiem jednokolorowym dwustronnym

Napis: Mądra Główka  oraz oznaczenia unijne zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   80

   

2

Notesy z nadrukiem - 50 kartek rozmiar A5

Napis: Mądra Główka  oraz oznaczenia unijne zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   80

   

3

Plakat promujący projekt Mądra Główka oznaczony zgodnie z wytycznymi Format A2, 

   15

   

4

Plakat promujący projekt Mądra Główka oznaczony zgodnie z wytycznymi Format A3,

   15

   

5

Wydruk nalepek samoprzylepnych o wymiarach  100 mm x 60mm

wymiarach 90mm x 50mm

Przeznaczonych do oznaczenia zakupionego sprzętu i wyposażenia - zawierające oznaczenia zgodne wytycznymi; oznaczenia unijne + napis zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   250

   100

   

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

1. Szybkość realizacji zamówienia - od momentu zamówienia.

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE) 

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej 


 

Łomża, dn. 14.09.2010

Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży działając na podstawie art. 4

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup  radiomagnetofonu, aparatu cyfrowego, telefonu komórkowego do projektu Mądra Główka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

1. Szybkości realizacji zamówienia,

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać faxem, mailem (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży do dnia 16. 09.2010 do godz. 15.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o

finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu.

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1. Najniższa cena

2. Jakość

3. Szybkoœć realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Kontakt:

Szkoła podstawowa Nr 9 w Łomży

Łomża, ul.Ks.Anny18

tel. (086) 218 82 46, tel./fax (086) 2186145

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Mądra Główka realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik.

Szczegółowy zakres zamówienia- aparat, radio, telefon

Oferta/produkt

koszt produktu brutto

UWAGI

1.Aparat cyfrowy /min 10krotny zoom, stabilizacja obrazu, mim10mln pikseli/ ilość 1

Ø       …………………………….

Ø       ……………………………

Ø       ………………………………..

   

2.Radio magnetofon /radio cyfrowe, wejście USB, odtwarzacz MP3, CD, oraz odtwarzacz kasetowy/ ilość 2

Ø       ………………………………..

Ø       ………………………………

Ø       ………………………………..

   

3.Telefon komórkowy/czas czuwania min 250h, wyświetlacz 256tyœ kolorów, złącze kart pamięci, karta pamięci 2MB/ ilość 1

Ø       …………………………………

Ø       …………………………………..

Ø       ………………………………….

   

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE) 

…………..…………………………….

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej)


 

Łomża, 2010-09-14

Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży działając na podstawie art. 4

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup laptopa i oprogramowania do  projektu Mądra Główka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

1. Szybkości realizacji zamówienia,

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać listownie, faxem  (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży do dnia 16 .09.2010 do godz. 15.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu.

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1. Najniższa cena

2. Jakość

3. Szybkość realizacji zamówienia

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, Łomża, ul.Ks.Anny18

tel. (086) 218 82 46, tel./fax (086) 2186145 e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Mądra Główka

realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik

Szczegółowy zakres zamówienia- laptop, Oprogramowanie MS OFFICE

Oferta/produkt

Koszt produktu brutto

UWAGI

1.LAPTOP Notebooka HP/Compaq model G62-a10SW (XA821EA)

   

2.Oprogramowamnie MS OFFICE

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

Proszę o przesłanie w załączniku pełnych danych technicznych laptopa  i oprogramowania ,  w tym: składowe pakietu OFFICE.

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE) 

…………..…………………………….

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej) 


 

Łomża, dn.14 09.2010

Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży działając na podstawie art. 4

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z proœbą o przedstawienie oferty na  zakup szaf/regałów/ do przechowywania dokumentacji i zakupionych  materiałów i pomocy dydaktycznych do projektu Mądra Główka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

1. Szybkości realizacji zamówienia,

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży

do dnia 17.09.2010 do godz. 12.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwoœci określone w budżecie projektu.

 Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1. Najniższa cena

2. Jakość

3. Szybkość realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Kontakt:

Szkoła podstawowa Nr 9 w Łomży

Łomża, ul.Ks.Anny18

Fax86/218 61 45

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Mądra Główka

realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik

Szczegółowy zakres zamówienia- regał z półkami

Oferta/produkt

Koszt produktu brutto

UWAGI

1.Regał z półkami, zamknięty, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gruboœci 18mm.Wyposażony w zamki patentowe oraz okucia meblarskie .Posiada   certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1729-1:2007 Meble, krzesła, stoły dla instytucji edukacyjnych

Ilość 2 sztuki

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE) 

…………..…………………………….

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej)


 

Łomża, dn.15.09.2010r.

Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży działając na podstawie art. 4

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na materiały biurowe i piśmiennicze do obsługi projektu  Mądra Główka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

1. Szybkości realizacji zamówienia,

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać faxem lub mailem  (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży

do dnia …20.09.2010 do godz. 12.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o

finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwoœci określone w budżecie projektu.

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1. Najniższa cena

2. Jakość

3. Szybkość realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Kontakt:

Szkoła podstawowa Nr 9 w Łomży

Łomża, ul.Ks.Anny18

Fax: 86 2186-145

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Mądra Główka

realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik.

Szczegółowy zakres zamówienia 

Oferta

L/P

Nazwa

Cena jednost. brutto

uwagi

1

Segregator ( 50 mm, na dokumenty A-4 )

   

2

Segregator ( 80 mm, na dokumenty A-4 )

   

3

Papier xero biały A-4

   

4

Papier xero kolor A-4

   

5

Papier xero biały A-3

   

6

Kredki do malowania twarzy Jovi

   

7

Mazaki zestaw 4 kolory

   

8

Klej biurowy

   

9

Nożyczki do papieru

   

10

Karteczki samoprzylepne ( 76 mm x 76 mm )

   

11

Koszulki A-4

   

12

Spinacze biurowe

   

13

Zszywki

   

14

Taśma klejąca 20mm

   

15

Zakreślasz

   

16

Korektor biały

   

17

Skoroszyt plastikowy

   

18

Zeszyt w kratkę 16 kartkowy

   

19

Zeszyt w linię 16 kartkowy

   

20

Teczka na gumkę ( kolorowa )

   

21

Krepina

   

22

Flamastry cienkie

   

23

Flamastry grube

   

24

Kredki bambino

   

25

Kredki œwiecowe

   

26

Plastelina

   

27

Wycinanki

   

28

Blok rysunkowy biały A-4

   

29

Blok rysunkowy kolorowy A-4

   

30

Blok techniczny kolorowy a-4

   

31

Zeszyt w kratkę 60 kartkowy

   

32

Zeszyt w linię 60 kartkowy

   

33

Ołówek z gumką

   

34

Arkusze brystolu biały A-2

   

35

Farby plakatowe 10 kol.

   

36

Pędzle cienkie

   

37

Pędzle grube

   

38

Masa papierowa

   

39

Stemple    

   

40

Mazaki do pisania na folii

   

41

Płyty CD- RW

   

42

Toner HP Laser Jet P2015n czarny

   

43

Toner HP Laser Jet 1018 czarny

   

44

Toner HPCLJ CP1215 czarny

   

45

Toner HPCLJ CP1215 kolor x3 (żółty, czerwony, niebieski )

   

46

Toner do kopiarki Kyocera KM-1635

   

47

Bindownica

   

48

Materiały do bindowania ( okładki i grzbiety )

   

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE)

Szkoła Podstawowa Nr 9

18-400 Łomża ul. Ks. Anny 18

Kierownik Projektu Bożena Dziekońska


 

Łomża, dn.15.09.2010r.

Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pomoce dydaktyczne do projektu  Mądra Główka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z załącznikiem.

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

1. Szybkoœci realizacji zamówienia,

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać faxem lub mailem  (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży

do dnia 22.09.2010 do godz. 12.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwoœci określone w budżecie projektu. 

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1. Najniższa cena

2. Jakość

3. Szybkość realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych pomocy dydaktycznych zachowując

wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

Łomża, ul.Ks.Anny18

Fax: 86 2186-145

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Mądra Główka

realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik.

Szczegółowy zakres zamówienia

 Oferta

L/P

Nazwa

Cena jednost. brutto

uwagi

1

Pacynki na palce „ Nowe szaty cesarza „

   

2

Mandale kartki pocztowe do kolorowania

   

3

Botaniczne wycinanki

   

4

Szablony wielkie maski zwierząt

   

5

Spadochron animacyjny

   

6

Piłeczki do chust animacyjnych

   

7

Piłeczki moje emocje

   

8

Dobre i złe zachowanie w grupie zestaw obrazków

   

9

Klocki Hexobits

   

10

Układanka – Co oni czują?

   

11

21 gier ruchowych – gra

   

12

Mandale – kartki pocztowe do kolorowania

   

13

Szablony Rangoli

   

14

Szablony symetryczne

   

15

Szablony grafomotoryczne

   

16

Logopedyczny Piotruś pakiet 1

   

17

Logopedyczny Piotruś pakiet 2

   

18

Logopedyczny Piotruś pakiet 3

   

19

Domino wyrazowe dwusylabowe

   

20

Domino obrazkowo-wyrazowe. dom

   

21

Domino sylabowe

   

22

Alfabetyczne lizaki

   

23

Tarcze do wyszywania

   

24

Słówkomania  - gra

   

25

Historyjka obrazkowa „ Przemocy powiedz nie „

   

26

Varimages – kreatywne historyjki o szkole

   

27

Fabuła – przypowieœci o zwierzętach

   

28

Kostki  do układania opowiadań - obrazkowe

   

29

Kostki do układania opowiadań – fotograficzne

   

30

Quiz ortograficzny - gra

   

31

Piramidy ortograficzne

   

32

Tak czy tak? Jak skończy się ta historia – gra

   

33

I co dalej? Część II układanka

   

34

Magnetyczne  liczmany i cyfry do demonstracji. Zestaw z truskawką

   

35

Lubię liczyć gra

   

36

Dodawanie i odejmowanie od 0 do 20 puzzle matematyczne

   

37

Układanka Schubitrix - heximos

   

38

Układanka Schubitrix – dodawanie i odejmowanie do 20

   

39

Domino – dopełnianie do 100

   

40

Układanka Schubitrix – dodawanie i odejmowanie do 100

   

41

Układanka Schubitrix – tabliczka do 100

   

42

Magiczna mozaika czarno-biała ( zestaw przedszkolny )

   

43

Tangram

   

44

Tangram – karty zadaniowe

   

45

Pentomino – zestaw grupowy

   

46

Pantomino – karty pracy

   

47

Siedem w rzędzie – gra

   

48

Gra przestrzenna – w dobrym kierunku

   

49

Zestaw kreatywny z filcem

   

50

Suszarka do prac plastycznych z wodoodpornego kartonu na 28 prac

   

51

Gramy w Klasy - dywanik

   

52

Scogym zestaw gimnastyczny 1

   

53

Pachołki z otworami kpl 50 cm wysokoœci

   

54

Szarfy – zestaw po 6 kolorów

   

55

Worki do skakania 90 cm

   

56

Obręcze 60 cm

   

57

Drążki kpl 100 cm długoœci

   

58

Piłki z wypustkami – kpl 6 szt

   

59

Gra Krzyżówkowy zawrót głowy

   

60

Mój dom – twój dom, projekt plastyczny

   

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE)

Szkoła Podstawowa Nr 9

18-400 Łomża

Ul. Ks. Anny 18

Kierownik Projektu Bożena Dziekońska


 

Łomża, dn.15.09.2010r. 

Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pomoce dydaktyczne  do obsługi projektu  Mądra Główka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

1. Szybkości realizacji zamówienia,

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać faxem lub mailem  (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży

do dnia …22.09.2010 do godz. 12.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu.

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1. Najniższa cena

2. Jakość

3. Szybkoœć realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych pomocy dydaktycznych  zachowując

wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

Łomża, ul.Ks.Anny18

Fax: 86 2186-145

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Mądra Główka

realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik.

Szczegółowy zakres zamówienia

 Oferta

L/P

Nazwa

Cena jednost. brutto

uwagi

1

PUS – zestaw kontrolny

   

2

Książeczka Idę do szkoły cz. I

   

3

Książeczka Idę do szkoły cz. II

   

4

Gramatyka na wesoło cz. I

   

5

Liczę w pamięci cz. III

   

6

Liczę w pamięci cz. IV

   

7

Matematyka na wesoło cz. I

   

8

Matematyka na wesoło cz. II

   

9

To już potrafię cz I

   

10

To już potrafię cz II

   

11

To już potrafię cz III

   

12

Skrzynka na książeczki PUS

   

13

Zestaw multimedialny Klik – Wielki poœcig

   

14

Zestaw multimedialny Klik – Wyspa tajemnic

   

15

Reksio i ortografia – gra multimedialna

   

16

Matematyka – dodawanie i odejmowanie – gra multimedialna

   

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE)

Szkoła Podstawowa Nr 9

18-400 Łomża

Ul. Ks. Anny 18

Kierownik Projektu Bożena Dziekońska


 

Łomża, dn.15.09.2010r. 

Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z proœbą o przedstawienie oferty na zestawy edukacyjne do obsługi projektu  Mądra Główka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

1. Szybkości realizacji zamówienia,

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać faxem lub mailem  (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży

do dnia 22.09.2010 do godz. 12.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu. 

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1. Najniższa cena

2. Jakość

3. Szybkość realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych zestawów edukacyjnych  zachowując

wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

Łomża, ul.Ks.Anny18

Fax: 86 2186-145

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Mądra Główka

realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Łomży

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik.

Szczegółowy zakres zamówienia

 Oferta

L/P

Nazwa

Cena jednostkowa brutto

uwagi

1

Zenona Orzechowska Izabella Kurzajewska – Coraz lepiej czytam i piszę. Klasa I. Ćwiczenia wspomagające naukę czytania i pisania. Wydawnictwo Żak

   

2

Jadwiga Stasica Matematyka. Karty pracy. Kl. I. Wydawnictwo Impuls

   

3

Teresa Malesza Ortografia i gramatyka smyka. Kl. II. Zeszyt 2 i 3. Wydawnictwo Adam

   

4

Danuta Klimkiewicz Sekrety liczenia. Poziom pierwszy. Wydawnictwo Skrzat

   

5

Danuta Klimkiewicz Sekrety gramatyki i ortografii. Wydawnictwo Skrzat

   

6

Danuta Klimkiewicz Sekrety czytania ze zrozumieniem. Wydawnictwo Skrzat

   

7

Danuta Klimkiewicz Sekrety liczenia. Poziom drugi. Wydawnictwo Skrzat

   

8

Marta Bogdanowicz Małgorzata Rożyńska Ortografitti. Poziom pierwszy. Komplet 4 zeszytów. Wydawnictwo Operon

   

9

Celina Tuszyńska – Skubiszewska Anna Walerzak – Więckowska Ortografitti. Matematyka bez trudnoœci. Część pierwsza . Kl. IV Wydawnictwo Operon

   

10

Danuta Kiałka Katarzyna Kiałka Iwona Boratyńska Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część druga. Wydawnictwo Helion

   

11

Danuta Kiałka Katarzyna Kiałka Iwona Boratyńska Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część trzecia. Wydawnictwo Helion

   

12

Danuta Kiałka Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej w kształceniu zintegrowanym. Wydawnictwo Helion

   

13

Stanisław Durydiwka Stefan Łęski Liczę z Pitagorasem. Podręcznik. Kl. IV. Wydawnictwo Adam

   

14

Wanda Łęska Teresa Oleksak Liczę z Pitagorasem. Plan wynikowy do kl. IV. Wydawnictwo Adam

   

15

Beata Michalska Anna Stańczyk W objęciach Melpomeny. Szkoła Podstawowa i gimnazjum. Książka + CD. Wydawnictwo Harmonia.

   

16

Dorota Swark Skarbnica zabaw. Ponad 650 zabaw na różne okazje. Wydawnictwo Jednoœć

   

17

Renata Anna Hływa 311 szlaczków i zygzaczków – ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. Wydawnictwo Harmonia

   

18

Jadwiga Stasica Język polski. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III. Wydawnictwo Impuls

   

19

Halina Jędras Zbiór zadań i ćwiczeń z matematyki dla klasy III. Wydawnictwo Żak

   

20

Teresa Malesza Ortografia i gramatyka smyka. Klasa II. Zeszyt 1 i 4. Wydawnictwo Adam

   

21

Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ortografitti. Uczeń z dysleksją w szkole . Poradnik nie tylko dla polonistów. Wydawnictwo Operon

   

22

Marta Bogdanowicz W co się bawić? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Wydawnictwo Harmonia

   

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE)

Szkoła Podstawowa Nr 9

18-400 Łomża

Ul. Ks. Anny 18

Kierownik Projektu Bożena Dziekońska


 

Prezentacja firm wybranych do obsługi projektu Mądra Główka realizowanego

w okresie od 1.09.2010roku do 30.06.2011roku  

wydruk-materiałów do promocji Projektu

Complex Druk – 18- 400 Łomża, ul 3Maja 3d

      wyrób pieczątek

Office Center – 18- 400 Łomża, ul. Al. Legionów 30

      zakup materiałów biurowych  i piśmienniczych

Biuro Max – 18- 400 Łomża, ul. Małachowskiego 6/53

      zakup znaczków pocztowych

Poczta Polska SA  Centrum Poczty Urząd Pocztowy Łomża 6  

18- 400 Łomża, ul. Ks. Janusza I 1

      zakup tonerów

Pro Cop Serwis Sc  - 18- 400 Łomża, ul. Kopernika 25

      zakup dyplomów

E- dyplomy Zbigniew Spychała -  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 106A/22

      zakup pomocy dydaktycznych

Educarium  85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207

      wykonanie odbitek zdjęć do dokumentacji fotograficznej

Foto Gabs - 18-400 Łomża, ul. St. Rynek 16

      zakup kart telefonicznych

ORANGE - - 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 14b/2

      zakup bindownicy

SoloKolos - 42-200 Częstochowa, ul .Warszawska 363/365

      zakup tablicy moderacyjnej

Intronex -  00-716 Warszawa, ul. Bałtycka 26/98

      zakup laptopa z oprogramowaniem

NordCom  - 18 – 400 Łomża, ul Bema2

      zakup szaf

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Cezas 15-731 Białystok, ul Solidarności 15

      zakup aparatu cyfrowego, telefonu komórkowego, radiomagnetofonów

AVANS PÓŁNOC SP ZOO Sklep 62 - 18 – 400 Łomża, ul. Al. Legionów 54

      zakup kompletów edukacyjnych dla uczestników Projektu /podręczniki ćwiczenia / oraz literatury fachowej dla prowadzących zajęcia

Przedsiębiorstwo Handlowe A. Danielewski – Danielewicz  18- 400 Łomża, ul. Piękna 1

      zakup artykułów spożywczych /napoje, pączki, owoce/

Wiomar - 18-400 Łomża, ul. ul. Poznańska 36A

Piekarnia Okruszek, 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 16

PHU „Irena „Kosmowska -18 -400 Łomża, ul. Poligonowa 16

      wyjście do salonu zabaw

salon zabaw Urwisek - 18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 27/1

      wyjście na spektakl

Teatr Lalki i Aktora  w Łomży - 18-400 Łomża, ul. Plac Niepodległości